INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.    ÚČEL DOKUMENTU 

1.1.     {C}Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

2.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1.    Správcem Vašich osobních údajů je společnost F-TISK s.r.o.IČ: 263 99 598se sídlem Ječná 10, Záluží, 330 11 Třemošnázapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni (dále též jen „správce“).

Kontaktní údaje správce: 

Adresa pro doručování: F-TISK s.r.o., Ječná 10, Záluží, 330 11 Třemošná

Email: f-tisk@f-tisk.cz

Telefon: 377 856 110

2.2.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.           

3.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.  Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, tj. především splnění povinnosti dodat Vámi objednanou službu a zboží. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi klientů správce.

4.2.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.  Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a po dobu dalších tří let, bude-li se jednat o osobní údaje nezbytné k uplatnění práv a oprávněných zájmů správce (typicky Vaše kontaktní údaje a údaje prokazující uzavření smlouvy se správcem), a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou jiné osoby podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být právní a daňoví poradci správce.

6.2.  Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1.  Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo 

{C}ü  {C}požádat správce o přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem, 

{C}ü  {C}požádat o kopii těchto osobních údajů, 

{C}ü  {C}požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

{C}ü  {C}požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

{C}ü  {C}požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR, 

{C}ü  {C}na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2.  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz//.

7.3.  Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí alespoň základních Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

8.    BLIŽŠÍ INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1.    Vaše shora v čl. 7. vyjmenovaná práva mají následující obsah

8.1.1. Právo na přístup k osobním údajům.  

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na Vaši žádost může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

8.1.2.  Právo na opravu.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

8.1.3.  Právo na výmaz („právo být zapomenut“).

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Vaše právo se však neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených GDPR.

8.1.4.  Právo na omezení zpracování.

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.

8.1.5.  Právo na přenositelnost údajů.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu a provádí se automatizovaně. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat, aby Vaše osobní údaje byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

9.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1.    Tato informace je platná a účinná ke dni 25.5.2018. Aktuální znění této informace je uveřejněno na webových stránkách správce www.f-tisk.cz a současně je dostupná v sídle správce.

 

F-TISK s.r.o.

 

Poslední aktualizace 20.5.2018